Nokia Wireless Clip on Headset HS 21W hjælp

background image

Brugervejledning til det trådløse
clip-on headset (HS-21W)

9236277

1. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen
form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre
produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres
respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter,
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som
helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende
lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med
nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at
ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

background image

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

I nogle områder kan der være begrænsninger i brugen af Bluetooth-teknologi. Kontakt de lokale
myndigheder eller tjenesteudbyderen.

Uautoriserede ændringer til eller modifikationer på denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret til at
bruge udstyret.

Denne enhed kan indeholde komponenter, teknologi eller software, der er underlagt eksportlove og
bestemmelser i USA og andre lande. Anvendelse til et andet formål, end angivet i lovgivningen, er forbudt.

9236277/1. udgave

background image

4

Copyright

© 2004 Nokia. All rights reserved

.