עזרה Nokia Wireless Clip on Headset HS 21W

background image

שמתשמל ךירדמ

(HS-21W) תדמצנ תיטוחלא תירוביד

9236277

Issue 1

background image

המאתה תרהצה

רצומה יכ ,תידעלבה ונתוירחא תרגסמב םיריהצמ ,

NOKIA CORPORATION

,ונא

:האבה תיפוריאה הליהקה תקיקחב םיעובקה םיאנתל הנוע

HS-21W

.

Council Directive 1999/5/EC

רתאב אוצמל ןתינ

Declaration of Conformity

-ה קתעה

.

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ .

Copyright © 2004 Nokia

איהש הרוצ לכב ולוכ וא הז ךמסמ ןכותמ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ

םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People

Nokia

תורחא תורבחו םירצומ לש םירחא תומש .

Nokia Corporation

לש םימושר

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע הז ךמסמב םירכזומה

.םהל םיסחוימה םילעבה

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

עצבל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.שארמ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש

םיקזנ לכ וא הסנכה וא םינותנ ןדבואל איהש ךרד םושב תיארחא היהת אל

Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ

background image

ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .׳אוהש יפכ׳ ןתינ הז ךמסמ ןכות

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא

תרמוש

Nokia

.הז ךמסמ לש ונכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו

.שארמ העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל

Nokia

קוושמב ץעוויה .רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימז

.ךירוגמ םוקמל בורקה

תאז קודב .

Bluetooth

תייגולונכטב שומישה לע תולבגמ תויהל תולולע תומוקמ המכב

.תורישה קפס םע וא תוימוקמה תויושרה םע

שמתשמל האשרהה תא עונמל םילולע הז רישכמל םישענה םישרומ יתלב םייוניש

.רישכמה תא ליעפהל

תונקתו אוצי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

.הרוסא ,קוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא תונידמו ב"הרא לש

9236277 / Issue 1

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5

םיניינעה ןכות

6 .....................................................................................המדקה .1

6.................................................................... תיטוחלא

Bluetooth

תייגולונכט

8 ..........................................................................םינושאר םידעצ .2

8....................................................................................................... הריקס

10......................................................................................... תוללוסו םינעטמ
10............................................................................התנקתהו הללוסה תאצוה
12............................................................................................הללוסה תניעט
12.......................................................................... תירובידה לש יוביכו הלעפה
13.............................................................םאות ןופלט רישכמל תירובידה ךויש
13......................................................................................תירובידה קותינ
14...................................................................... תכיושמ תירוביד לש רוביח
14..............................................................................................תולקת ןורתפ

16 ........................................................................תירובידב שומיש .3

16................................................................................................ החיש עוציב
17................................................................... גיוחש ןורחאה רפסמל רזוח גויח
17....................................................................................................ילוק גויח
17....................................................................................... החיש םויסו הנעמ
17............................................................................................... החיש תייחד
17............................................................................................יטמוטוא הנעמ
18..........................................................................הינזואב עמשה תמצוע ןוויכ

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5

18............................................................................................ החיש תקתשה
18.............................................................תירובידל ןופלטה ןיב החישה תרבעה
18........................................................ןופלט ירישכמ המכ םע תירובידב שומיש
19......................................................................................... תירובידה סופיא

20 .........................................................................תוללוס לע עדימ .4

22 ............................................................................... הקוזחתו לופיט

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7

המדקה .1

ךמותה םאות ןופלטל

HS-21W

תדמצנה תיטוחלאה תירובידה תא רבחל ןתינ

ןמזב תוחיש לבקלו עצבל ךל רשפאמ הז רזיבא .

Bluetooth

תיטוחלאה היגולונכטב

.דרשמב וא העונתב התאש

שמתשמל ךירדמל ףסונב .תירובידב שומישה ינפל ,הז שמתשמל ךירדמ הדיפקב ארק

תודוא בושח עדימ קפסמה ,ךתושרבש ןופלטה לש שמתשמל ךירדמה תא םג ארק ,הז

.םינטק םידלי לש די גשיהל ץוחמ תירובידה תא רומש .הקוזחתו תוחיטב

תיטוחלא Bluetooth תייגולונכט n

שמתשהל ילבמ םימאות תרושקת ינקתה רבחל תרשפאמ

Bluetooth

תייגולונכט

ינש ךא ,היאר וקב ויהי תירובידהו ןופלטהש בייחמ וניא

Bluetooth

רוביח .םילבכב

תויהל םייושע םירוביח .הזמ הז םירטמ 10 לש חווטב תויהל םיכירצ םינקתהה

.םירחא םיינורטקלא םינקתה וא תוריק ןוגכ ,םילושכממ תוערפהל םיפושח

Nokia

לש םימאות םינופלט רובע דחוימב הננכות

HS-21W

תיטוחלאה תירובידה

ינקתה לכ םע שמשל הלוכי תירובידה ,םלוא .

Bluetooth

תייגולונכטב םיכמותה

אוה ליפורפ) .בכרל תירוביד וא תירוביד ליפורפב םיכמותה ,םימאות

Bluetooth

.(תירובידב הטילשה ךרוצל ןופלטה רישכמ שמתשמ ןהבש

Bluetooth

תודוקפ תצובק

םיליפורפב ךמותה

Bluetooth 1.1

טרפמל תמאות

HS-21W

תיטוחלאה תירובידה

תירובידה ןיב המאתה ,םלוא .

Handsfree Profile 1.0

,

Headset Profile 1.1