Nokia Wireless Clip on Headset HS 21W Hjelp

background image

Brukerhåndbok for trådløst headsett
med klemme (HS-21W)

9236277

1. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i
samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):
1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller
firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke,
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

background image

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste
Nokia-forhandler.

Det kan være begrensninger på bruk av Bluetooth-teknologi på enkelte steder. Undersøk med lokale
myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlovgivning
og reguleringer i henhold til loven i USA og andre land. Eksport i strid med disse lovene er forbudt.

9236277 / 1. utgave

background image

4

Copyright

© 2004 Nokia. All rights reserved

.