Nokia Wireless Clip on Headset HS 21W Hjälp

background image

Användarhandbok för trådlöst headset
med klämma (HS-21W)

9236277

Utgåva 1

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-21W
uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.
En kopia av konformitetsdeklarationen finns på http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i
vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra
produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som
tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild,
tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande
lagstiftning ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt
ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten
att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

background image

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste
Nokia-återförsäljare.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de
lokala myndigheterna eller med operatören.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt att handha
utrustningen upphävs.

Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som kan omfattas av exportlagstiftning och
föreskrifter i USA och andra länder. Avvikelse i strid mot lagstiftningen är förbjuden.

9236277 / Utgåva 1

background image

4

Copyright

© 2004 Nokia. All rights reserved.